Psihologija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.psiholog@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– prvi i kontrolni pregled,

– psihološko savjetovanje i

– psihodijagnostiku.