Pilot projekt „ Rodilišta prijatelji majki i djece”

Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske iz 2016. godine., u pilot projekt

„Rodilište prijatelj majki“ uključena su četiri rodilišta, rodilište Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, rodilište KBC-a Rijeka, te dva zagrebačka rodilišta iz KB „Sveti Duh“ i KB „Merkur“. Sve četiri ustanove su prije uključivanja u pilot projekt provele upitnik o samoocjenjivanju, na osnovi kriterija za provedbu pilot projekta „Rodilište prijatelj majki“, temeljem čijih rezultata su i uključene u sam projekt, kao rodilišta koja ispunjavaju visoke kriterije i kvalitetu rada temeljem deset koraka inicijative. Program „Rodilište prijatelj majki i djece“, koji je pokrenuo svjetsko udruženje ginekologa i opstetričara – FIGO, a isto je u stvari nastavak programa „Rodilište prijatelj djece“ SZO i UNICEF-a, koje je na području Republike Hrvatske nakon dvadeset i tri godine provedbe, tijekom 2016. godine rezultiralo potpunim uspjehom, činjenicom da su sva rodilišta na području Republike Hrvatske ostvarila prestižni naslov „Rodilišta prijatelji djece“. Ove, 2017. godine, rodilište Odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, obilježava dvadesetu obljetnicu od datuma kada je među prvim rodilištima na području Republike Hrvatske ostvarilo prestižnu titulu „Rodilište prijatelj djece“. Ujedno se ove godine obilježava i jedan veliki jubilej na koji smo posebno ponosni, a to je pedeseta obljetnica od početka rada rodilišta u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana daleke 1967., koju planiramo s ponosom obilježiti.

Radi daljnjeg unapređivanja kvalitete rada u rodilištima, još većeg naglaska na humanizaciju trudnoće, poroda i babinja, uz potporu Ministarstva zdravstva i UNICEF-a, pokrenut je pilot projekt „Rodilište prijatelj majki“, kako bi se napravili daljnji iskoraci na planu što bolje zdravstvene skrbi te naglaska na podizanja zadovoljstva trudnica, rodilja i babinjača. Na temelju spomenutoga, a na bazi preporuka FIGO-a (deset koraka), radna skupina Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske izradila je potrebne akte kao i radni priručnik za provedbu Pilot projekta „Rodilište prijatelj majki i djece“, temeljem kojeg je u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske 19. i 20.1.2017. održan tečaj prve kategorije za edukaciju edukatora iz sve četiri ustanove uključene u pilot projekt Ministarstva zdravstva, pod nazivom „Bolnica prijatelj majki i djece“. Voditelji tečaja bili su prof. dr. sc. Herman

Haller, prof. dr. sc. Ratko Matijević, prof. dr. sc. Josip Grgurić, prof. dr. sc. Milan Stanojević i doc. dr. sc. Rajko Fureš. Temeljem provedene edukacije, tijekom predstojećih mjeseci, u svakoj od četiri ustanove uključene u pilot projekt Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, izvršit će se edukacija kompletnog osoblja rodilišta, s ciljem što kvalitetnije implementacije programa. Paralelno sa spomenutim edukacijskim ciljevima, koji će biti temelj za daljnje kvalitetne iskorake, provest će se vanjsko ocjenjivanje temeljem anonimne ankete zdravstvenih djelatnica i djelatnika kao i trudnica, rodilja i babinjača, a vezanim uz deset koraka projektu „Rodilište prijatelj djece“. Na taj način će se održati kontinuitet u metodološkom pristupu vanjske ocjene. Tijekom daljnje provedbe projekta, po edukaciji i implementaciji projekta, nakon šest mjeseci bi se ponovila vanjska ocjena, kako bi se učinila evaluacija rezultata te utvrdio napredak u provođenju projekta „Rodilište prijatelj djece“. Temeljem spomenutoga radna skupina za provedbu projekta Ministarstva zdravstva za provedbu projekta „Rodilište prijatelj majki“ će donijeti preporuke temeljem kojih će Ministarstvo zdravstva donijeti preporuku projekta u svim rodilištima na području Republike Hrvatske.

U rodilištu Odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ponosni smo na veliko priznanje koje nam je Ministarstvo zdravstva Republike

Hrvatske ukazalo uvrštavanjem našeg rodilišta u pilot projekt Ministarstva zdravstva „Rodilište prijatelj majki“. To je plod naših višegodišnjih aktivnosti s ciljem unapređivanja kvalitete našeg rada na planu skrbi za trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčad. Sigurno da je sve to iziskivalo veliki angažman, trud i odricanje zdravstvenih djelatnica i djelatnika, kako liječnika, primalja, medicinskih sestara te uprave bolnice. Temeljem individualne skrbi za trudnice, rodilje i babinjače, poseban je naglasak stavljen i na kontinuiranu edukaciju osoblja, gdje je velik broj primalja završio školovanje te s ponosom moramo naglasiti da imamo veliki broj prvostupnica primaljstva, a tri specijalistice ginekologije i opstetricije završile su edukaciju te postale subspecijalistice fetalne medicine. S ponosom ističemo da su dvije prvostupnice primaljstva završile edukaciju za IBCLC savjetnicu za dojenje. U svakodnevnom radu sve je veći naglasak na individualni pristup te maksimalno poštivanje želja naših rodilja, trudnica i babinjača, tako da je i postotak epiziotomija u rodilištu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana među najnižim na području Republike Hrvatske.

Sve spomenuto je rezultiralo i opsežnim građevinskim uređenjem same rađaonice s doista osiguranim uvjetima za privatnost rodilja te nazočnost njihovih partnera, te podizanjem kvalitete boravka trudnica, rodilja i babinjača kao i novorođenčadi. Na spomenutome moramo zahvaliti i brojnim ljudima dobre volje, donatorima, općinama i gradovima s područja Krapinsko-zagorske županije, upravi bolnice te Krapinsko-zagorskoj županiji, koji su prepoznali naše napore te nas poduprli u našim nastojanjima među kojima je bilo i opremanje svih bolesničkih soba za trudnice, ginekološke bolesnice, babinjače te osiguravanje najkvalitetnijih uvjeta za skrb novorođenčadi, gdje su majke cijelo vrijeme sa svojom djecom, od samog rođenja do otpusta iz rodilišta, provodeći u potpunosti postulate projekta „Rodilišta prijatelj djece“, a danas i projekta „“Rodilište prijatelj majki i djece“. Temeljem spomenutoga, predrađaonica je opremljena švedskim ljestvama i medicinskim užetom, kao i loptama za pilates, koje su uz strunjače osigurane i za sve rađaonice. Isto tako u cijeloj predrađaonici i rađaonici je integriran i audio te tv video sustav kako bi se boravak u predrađaonici i rađaonici učinilo što kvalitetnijim. Ono što je potrebno istaknuti, a na što smo isto tako ponosni je činjenica da su nabavljena i dva stolčića za porođaj, čime je našim rodiljama osigurana mogućnost jednog od najprirodnijih načina poroda. U predrađaonici i rađaonici, imamo i CTG- monitoring s centralnom jedinicom, koji nam uz individualni pristup te kontinuiranu skrb, osigurava iznimne rezultate na planu sigurnosti i kvaliteti rada te skrbi za naše trudnice, rodilje, babinjače te novorođenčad. Ono čime se još više ponosimo je činjenica da je rodilište Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana počelo primjenjivati „bezbolan porod“ od početka prosinca 2016. kao prvo rodilište na području Republike Hrvatske, i to uvođenjem inhalacijske analgezije, rutinskom uporabom dušičnog oksidula, koji je potpuno siguran za majku i dijete, a kako bi našim rodiljama porod učinili što bezbolnijim, te da još više unaprijedimo zadovoljstvo naših trudnica, rodilja i babinjača. Dosadašnji rezultati primjene plinske analgezije ukazuju na veliki broj zadovoljnih rodilja koje su koristile spomenutu analgeziju.

Sve spomenute aktivnosti i rezultate koordiniramo i sa liječnicima primarne ginekološke službe s područja Krapinsko-zagorske županije, a posebno kvalitetnu suradnju imamo i na planu vrhunske povezanosti i koordinacije sa patronažnom službom Doma zdravlja Krapinsko zagorske županije. Ono što je poglavito potrebno istaknuti da će se pilot projekt „Rodilište prijatelj majki“ prožeti i kroz cjelokupni zdravstveni sustav Krapinskozagorske županije, jer se temeljem daljnje povezanosti i koordinacije sa Županijskim koordinacijskim timom za promicanje dojenja, na području cijele županije, za svo medicinsko osoblje u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite organizirati edukacija, s ciljem edukacije oko provedbe projekta „Rodilište prijatelj majki“. Spomenuto je prijeko potrebno , kako bi isti u potpunosti poduprli ovu hvale vrijednu inicijativu, usmjerenu u pravcu osiguravanja i postizanja što većeg zadovoljstva i osmijeha trudnice, rodilje, babinjače te majke i djeteta.

Osmjeh našim majki i djece, nama zdravstvenim djelatnicama i djelatnicima, bit će najveće priznanje i podstrijeh za daljnje unapređivanje stručnoga rada i poboljšavanje kvalitete u radu, a sigurno da će u daljnjem razdoblju pridonijeti naporima da Krapinsko-zagorska županija stekne uvijete za dosizanje prestižne titule „Županija prijatelj djece“, kao mjesto gdje je osmjeh majke i djeteta ono najvrednije.

 

Voditelj odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.