Odjel hitne OB Zabok i u opremi i u edukaciji kadrova prati visoke standarde

Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) OB Zabok u proteklih je godinu dana doživio dosta pozitivnih transformacija – istaknula je Maja Svetec, dr. med., spec. hitne medicine, voditeljica Odjela.

Kako do prošle godine nije bilo liječnika specijalista hitne medicine, hitna služba morala je biti organizirana kroz specijalističke ambulante i to interne medicine, kirurgije i neurologije, stoga su pacijente uz odjelne, pregledavali specijalisti navedenih specijalnosti. Proteklih godinu dana Odjel je ekipiran s tri specijalista hitne medicine, jedan je još u dolasku, a raspisane su i nove specijalizacije, kako bi pacijenti bili još brže zbrinuti.  

Danas se Odjel OHBP prostire na više od 1200 četvornih metara u kojem postoji čekaonica, trijažna ambulanta, dvije brze ambulante, 8 akutnih bokseva te 5 subakutnih odnosno opservacijskih bokseva od kojih je jedan izolacijski. Kroz hitni prijem u jednoj godini bude pregledano više od 30 000 ljudi, a prioriteti obrade pacijenata leže u postupku trijaže.

Prema riječima Maje Svetec, dr. med., spec. hitne medicine, voditeljice Odjela od početka travnja ove godine reorganiziran je kompletan Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijema i pacijenti se pregledavaju prema prioritetima, odnosno na temelju trijažnih kategorija.

-U trijažnoj kategoriji 1 su životno ugroženi pacijenti, obično dolaze uz prethodnu najavu terenskih timova Hitne medicinske službe i ulaze direktno u prostor reanimacije. Pacijenti iz trijažne kategorije 2 i 3 budu smješteni u bokseve u OHBP, a trijažne kategorije 4 i 5, to su pacijenti koji mogu najdulje čekati prema tegobama,  budu pregledavani u tzv. brzim ambulantama – pojasnila je doktorica Svetec.

Također je dodala da na Odjelu, uz medicinske sestre i tehničare koji se redovito dodatno educiraju,  rade doktori medicine, specijalizanti hitne medicine, interne, kirurgije te specijalisti hitne medicine. Ostali specijalisti dolaze prema pozivu odrađivati konzilijarne preglede ukoliko za to postoji potreba.

Projekt „Medique“ odlično prihvaćen – pacijenti mogu pratiti koliko još moraju čekati

-Svjesni smo da pacijenti nekada ne znaju što i zašto čekaju, stoga smo u suradnji s programerima iz IT akademije ušli u projekt nazvan „Medique“ koji je stavljen nedavno u funkciju. Svi pacijenti, odnosno njihova pratnja će po dolasku u OHBP dobiti broj na temelju kojeg na ekranu u čekaonici u svakom trenutku mogu pratiti trijažnu kategoriju pacijenta, u kojoj je fazi pregled, odnosno obrada pacijenta i što se još planira učiniti. U slučaju dolaska životno ugroženog pacijenta u hitni prijem aktivira se tipka koja će sve u čekaonici upozoriti na dolazak takvog pacijenta, a što znači angažman većeg broja djelatnika i dulje vrijeme čekanja za ostale pacijente – kazala je doktorica Svetec dodavši kako je ovo zaista bilo nužno, jer sad pacijenti i njihova pratnja u svakom trenutku imaju informaciju koliko još moraju čekati.

Doktorica je također pojasnila kako bi OHBP trebao biti mjesto sekundarnog kontakta pacijenta s liječnikom. To znači da bi prije dolaska pacijent trebao biti pregledan na razini primarne zdravstvene zaštite, bilo od obiteljskog liječnika ili od hitne medicinske službe koji indiciraju potrebu za daljnjim pregledom u hitnom prijemu. Nažalost, svima je poznato da u cijeloj Hrvatskoj postoji problem nedostatka liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te vrlo često na OHBP dolaze pacijenti bez prethodnog pregleda, a bolnica bude prvo mjesto kontakta s liječnikom.

Pacijenti čekaju prema trijažnoj kategoriji

U zadnje vrijeme zbog kontinuiranog rasta broja pacijenata koji dolaze u OHBP, produžava se i vrijeme čekanja, što u većini slučajeva pacijentima teško pada. Stoga se već kod prijema u trijažnoj ambulanti određuju trijažne kategorije i to prema australsko-azijskoj ljestvici trijaže (ATS) propisane od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

-Trijažna sestra posebno educirana za to radno mjesto pacijentu po dolasku mjeri potrebne parametre i uzima osnovne podatke o glavnoj tegobi, te ga prema trijažnoj ljestvici smješta u određenu trijažnu skupinu (kategorije od 1 do 5). Kako raste trijažna kategorija tako i raste dužina čekanja pacijenta. Odnosno ukoliko je vaša trijažna kategorija 5, pacijenti s ostalim trijažnim kategorijama imaju prioritet u pregledu u odnosu na vas jer su vaše tegobe prema navedenoj ljestvici manje u odnosu na ostale. Također svaki novi pacijent koji poslije vas dolazi u OHBP ukoliko dobije manju trijažnu kategoriju ima prednost u odnosu na vas, dakle vrijeme kada ste vi došli u hitni prijem nije kriterij na temelju kojeg se procjenjuje vaše vrijeme čekanja. Htjela bih dodati da molimo pacijente za strpljenje, činimo sve kako bi povećali naše kapacitete u ljudstvu i ubrzali obradu pacijenata – pojasnila je dr. Svetec dodavši kako tijekom boravka pacijenti primaju potrebnu terapiju, a ukoliko nisu za otpust kući, primaju se na odjel ili se zadržavaju u subakutnom dijelu hitnog prijema. Tu ostaju na opservaciji do 24 sata od dolaska te odgovarajućom terapijom pripremaju za otpust kući.

Prvi u Hrvatskoj nabavljaju moderni trijažni monitor

-Postojanje opservacije izrazito nam je bitno jer su smještajni kapaciteti bolnice ograničeni, te kroz opservaciju pokušavamo pacijente adekvatno zbrinuti te otpustiti kući kad je to moguće – istaknula je doktorica Svetec te dodala kako imaju sreću da su izrazito dobro opremljen odjel, te da se u opremi kao i edukaciji prate visoki standardi.

Kako Bolnica često dobiva i donacije, upravo je u tijeku realizacija jedne značajne donacije kojom nabavljaju moderan trijažni monitor, kao prvi takav u Hrvatskoj za potrebe brže i efikasnije trijaže, te dva nova analizatora krvi u reanimacijskoj sali koji će omogućiti tzv „point of care“ medicinu uz pacijenta. Naime, ovaj aparat omogućuje iz manje količine krvi u nekoliko minuta dobivanje osnovnih laboratorijskih nalaza važnih za brže zbrinjavanje pacijenta. Od većih stavaka protekle godine su nabavili prijenosni ultrazvučni aparat s dvije sonde, a u planu je uskoro nabaviti i jedan od najmodernijih stolova za imobilizaciju.

Stalna edukacija i dobrobit pacijenata je prioritet

-Medicina stalno napreduje, pogotovo u polju hitne medicine koja je relativno nova specijalizacija, stoga je od ove godine naš OHBP mjesto i edukacije prve generacije medicinskih sestara i tehničara na specijalizaciji iz djelatnosti hitne medicine koju provodimo u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu-istaknula je voditeljica odjela.

Također je naglasila kako liječnici koji rade na OHBP prolaze kroz interne edukacije od strane specijalista hitne medicine, a često organiziraju i predavanja na razini Bolnice bodovana od strane Liječničke komore te Komore medicinskih sestara i tehničara. Zbog potrebe, organizirali su uz pomoć Zavoda za hitnu medicinu te KBC Zagreb tečaj UZV vena nogu, kako bi u hitnoj službi čim prije detektirali trombozu vena koja zahtjeva terapiju.

-Svi kongresi te tečajevi vezani uz hitnu medicinu na razini Hrvatske i šire budu pokriveni i našim djelatnicima, a nova znanja često implementirana u naš svakodnevni rad – zaključila je doktorica Svetec dodavši kako je Odjel OHBP-a OB Zabok u proteklih godinu dana doživio dosta pozitivnih transformacija, sve u korist pacijenata.